Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελλάδα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι το 19ο ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι) και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 και τις συναφείς τροποποιήσεις (άρθρο 14 του Ν. 2817/2000, άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 και άρθρο 13 του Ν. 3260/2004).

Story

Το ΕΑΠ εδρεύει στη Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του νεοπαγούς πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους.

EAPLogo
Αποστολή
Ως αποστολή σύμφωνα με το ίδιο το ίδρυμα καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται, επίσης, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.

Η φυσιογνωμία του ΕΑΠ
Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, και παρέχει σύμφωνα με τις εξαγγελίες του στους αποφοίτους του τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Με το Ν.2552/97 εισάγονται επτά καινοτομίες σύμφωνα με το ίδιο το πανεπιστήμιο:

 1. Προσφορά σπουδών αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 2. Εφαρμογή του αρθρωτού συστήματος και αντικατάσταση της παραδοσιακής έννοιας του Τμήματος από το μεταβαλόμενο σχήμα "Πρόγραμμα Σπουδών".
 3. Πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα.
 4. Ίδρυση Εργαστηρίων Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
 5. Ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 6. Η απλούστευση της διοικητικής δομής με την κατάργηση του πρυτανικού συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση αντιπροσωπευτικής Συγκλήτου.
 7. Ο καθορισμός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ως βασικής λειτουργικής μονάδας. Η Θεματική Ενότητα καλύπτει ένα συγκεκριμένο αντικείκενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Σύμφωνα με την εξαγγελία του πανεπιστημίου κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει ύλη που αντιστοιχεί περίπου σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

  eap outside

Σχολές
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
H Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (Σ.Α.Σ.) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ (2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα οκτώ μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) (2 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 1 Επίκουρο Καθηγητή και 1 Λέκτορα), ενώ ήδη έχουν εκλεγεί τρία ακόμη μέλη ΔΕΠ.

Προγράμματα Σπουδών
Η Σ.Α.Σ. προσφέρει σήμερα συνολικά εννέα Προγράμματα Σπουδών (τρία προπτυχιακά και έξι μεταπτυχιακά) σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής Γλώσσας.

Συνέδρια και Δικτύωση
Η Σ.Α.Σ. οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π. στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς ‘Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων’ και το ‘Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης’ εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Σ.K.E.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο αυτού (Ν.2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα πέντε μέλη ΔΕΠ (3 αναπληρωτές καθηγητές και 2 επίκουρους καθηγητές), ενώ ήδη έχει εκλεγεί ένας τακτικός καθηγητής και ένας επίκουρος καθηγητής, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να συγκροτηθεί σε Κοσμητεία.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Η Σχολή παρέχει σήμερα συνολικά πέντε Προγράμματα Σπουδών (ένα προπτυχιακό και τέσσερα μεταπτυχιακά), ενώ έχει ήδη αποφασιστεί η λειτουργία ενός ακόμα μεταπτυχιακού προγράμματος από το 2005-2006.

Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή είναι τα ακόλουθα: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Τραπεζική. Από το 2005-06 αναμένεται να λειτουργήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ (Master in Business Administration).

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή έχει σήμερα δεκατρία μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθηγητές και 3 Λέκτορες).

Στη ΣΘΕΤ διδάσκονται αντικείμενα Θετικών Επιστημών (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά), Πληροφορικής, και Επιστημών της Μηχανικής (Μηχανική Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείριση και Κατασκευή Τεχνικών Έργων κα).

Η ΣΘΕΤ προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 • Πληροφορική (ΠΛΗ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων (ΠΣΕ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΠ)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα (ΠΛΣ)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 • Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Eίναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή έχει σήμερα ένα μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες. Η Σχολή παρέχει σήμερα ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, ενώ προγραμματίζεται και ένα ακόμη πρόγραμμα, που σχετίζεται με τον Εικαστικό Φωτισμό.

EAPLogo

ESPALogo

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Θέλω να μάθω περισσότερα